تحقیق در مورد آزمایشگاه شیمی عمومی 24 ص.

مطالب دیگر:
📎گزارش کار پالایه فضایی باریکه لیزر📎گزارش کار پالایش فضایی تصویر📎گزارشکار پراش فرانهوفر📎گزارش کار تداخل سنج مایکلسون📎گزارش کار طیف سنجی با منشور📎پروفایل باریکه گاوسی📎کد متلب انتشار موج تخت در فضا📎پاورپوینت درباره اندازه حركت وكاربردهاي آن(مكانيك كوانتومي)📎کشت هیدروپونیک📎پاورپوینت تولید و فرآوری کنسرو گوجه فرنگی📎پاورپوینت کاشت ، داشت و برداشت پنبه📎کاویتاسیون در پمپ📎پاورپوینت کشاورزی پایدار📎پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان شب بویان📎پاورپوینت معرفی گیاهان📎مدرسه 3 بعدی اسکچاپی ..... L3 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی📎تحقیق درباره ویژگی های آب📎تحقیق درباره ماگماتیسم و سنگ های آذرین📎تحقیق درباره ماشین های جریان متناوب📎تحقیق درباره ماشین برداشت پسته
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان تحقیق در مورد آزمایشگاه شیمی عمومی 24 ص. قابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .
آزمایشگاه,شیمی,عمومی,24,ص,
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

تحقیق درباه آزمایشگاه شیمی عمومی 24 ص. با فرمت word قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات : 24
فرمت : doc

مقدمه :
حلاليت عبارت است ازمقداري ازيك جسم برحسب گرم كه دردماي معين درصدگرم حلال ، حل شده وتوليد محلول سيرشده اي حل كندولي آنچه كه بيشترمتداول است قابليت حل شدن است كه براي يك ماده برابراست با مولاريتة آن .
ماده از ذرات كوچكي به نام مولكول تشكيل يافته است كه داراي حركات انتقالي – ارتعاشي وچرخشي است . مولكولهاهمديگررامي ربايند درواقع بين آنها نيروهاي جاذبه ودافعه وجوددارد .
درموردگازهابايدتوجه داشت كه اين نيروهاصفراست . درحالت مايع نيروهاي جاذبه بين مولكولي نسبتاًضعيف ترازحالت جامدبوده وفاصلة بين مولكولها بيشترودرنتيجه تااندازه اي ازيكديگردورند ، به طوري كه آزادانه مي توانند به تمام جهات حركت كنند ، به همين دليل مايعات شكل معيني ندارندوجامدات داراي حركت ارتعاشي هستند . همچنين بين مولكولهاي مايع فضاي خالي وجوددارد كه اين فضادرجامدات كمتراست .


مراحل انحلال :
1 – تماس : بادرنظرگرفتن نظرية « ذره اي جنبشي » ماده مي توان گفت كه يك لايه ازمولكولها ، اتم هايايون هاي سطح خارجي ماده حل شونده بايك لايه ازمولكولهاي حلال ، مجاورشده ودرنتيجه بين دوفازمادة حل شونده وحلال تماس حاصل مي شود .
2- انحلال : دراين مرحله مولكولها ، اتم هايايون هاي دوماده كه باهم درتماسند هركدام ارتباط خودراباذره هاي همانندشان قطع مي كنند ودرفضاي مجاورسطح تماس ، مخلوطي شامل هردوذره به وجودمي آيد . هرچه ذره هاي جامدريزترباشندسرعت انحلال بيشتراست زيراريزتربودن ذره هاي جامد سبب از ديادسطح خارجي آنها شده ، مقداربرخوردهاي مؤثربامولكولهاي حلال درواحدسطح بيشترمي شود .
3- پخش : پراكندگي ذره هاي حل شونده درون حلال تازماني كه بين قسمتهاي مختلف محلول ، تفاوت غلظت وجوددارد همچنان ادامه پيدا مي كند ولي به محض آنكه اين تفاوت غلظت ازبين رفت درحركت انتقالي ذره هاي حل شده تعادل به وجودمي آيد . يعني درتمام حجم محلول ، ذره هاي ماده حل شونده به طوريكنواخت پخش شده وجابجايي مولكولها مساوي است .
عوامل وفاكتورهاي انحلال :
پديدة انحلال به طبيعت وماهيت حلال وجسم حل شونده بستگي دارد ومهمترين عوامل آن عبارتند از :
بهم زدن : دراثربهم زدن پديده هاي محلول غليظ به اطراف پخش شده ولايه هايي ازحلال رابه جسم جامدنزديك كرده وباعث انحلال آن مي شود . ممكن است ضمن بهم زدن ، مادة‌حل شونده به ذره هاي كوچكترتبديل شود .
دما : ازدياد دماسبب ازدياد جنبش مولكولي وسرعت مولكولهاي حلال شده ودرنتيجه احتمال برخوردمولكول هاي حلال بامادة‌ حل شونده درواحدحجم وزمان بيشترمي شود امابايد توجه داشت كه انحلال گازهاباازدياددماكاهش مي يابد ولي ، لغزش فشارزيادمي شود .
سطح تماس : هرقدرذره هاريزترباشند تعدادذره هاي بيشتري از ماده جامددرواحدزمان موردحمله وهجوم مولكولهاي حلال قرارگرفته وازشكل جامدخارج مي شودوبه صورت محلول درمي آيند . اصولاً انحلال ازسطح جسم حل شونده شروع مي شود . پس هرچه جسم ريزترباشدانحلال سريعتروبهترصورت مي گيرد .
قراردادن مادة‌حل شونده درسطح حلال : محلولي كه بدين طريق در سطح مايع تشكيل مي شود ازمايع خالص سنگين تراست ولذابه سمت پائين مي رودكه درصنعت كاربرددارد ، زيراسرعت حل شدن رازيادمي كند .

آزمايش اول
« آزمايش

لینک دانلود آزمایشگاه شیمی عمومی 24 ص. پایین


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود